Gospa od Karmena

Dubrovnik

Konzervatorsko-restauratorski radovi na bočnim oltarima crkve Gospe od Karmena

5/2/2019

Gospa od Karmena je veća ranobarokna crkva smještena u Karmenu, dijelu povijesne gradske

jezgre Dubrovnika.

Sagrađena je izmeđ 1633. i 1636. godine na mjestu starije crkve svetog Ivana.

To je crkva dvoranskog tipa sa naglašenim svetištem, u kojem su smještena tri oltara.

Ova crkva se ističe kao rani primjer barokne crkvene arhitekture u Dubrovniku.

Glavni oltar posvećen je Gospi od Karmena, dok su bočni posvećeni svetom Ivanu Evanđelistu i

svetoj Tereziji. Crkva je nastala nakon proširenja tvrđave sv Ivana, vjerovatno se radilo o pitanju

proširenja utvrde i poboljšanja komunikacije. Nova crkva je povučena južnije u odnosu na raniju

crkvu sv Ivana i time je dobiven veći prostor ispred crkve i same tvrđave.

Nedavna arheološka istraživanja utvrdila su u temeljima postojanje ostataka stare crkve svetog

Ivana Evanđelista u nekoliko faza gradnje. Crkva je bila orjentirana istok zapad i smještena je na

samom ulazu u današnju crkvu u prostoru pjevališta. U arhivskoj građi je spominju 1280 godine,

imala je svoju predromaničku fazu jednobrodna građevina raščlanjena nišama sa polukružnom

apsidom koja je pravokutna izvana1.

Arhitektura bočnih oltara je identična glavnom oltaru i oni nastaju po narudžbi obitelji Restić i

Republike. To je sigurno bio zahtjevan zadatak za domaće majstore, koji su od našeg kamena

isklesali dva bočna oltara. Ako pokušamo razumjeti okolnosti koje su uzrok bojanja kamenih

oltara postoji cijeli niz razloga za to.

Upotreba polikromije u kamenoj arhitekturi je stara koliko i zapadna kultura. Danas je jasno da je

kamena plastika unutar crkava bila bojana u svim razdobljima do klasicizma, nažalost to je

područje malo istraženo i većini nepoznato.

Kad pokušamo govoriti o vrstama kamena koji se korist govorimo samo o vapnencu koji se

razlikuje po čvrstoći ovisno o tome radi li se o stijenama koje u svom sastavu imaju više

magnezija i time su tvrđe dakle manje porozne, ali vjerovatno pretvrde za klesanje finih kamenih

struktura. Oltarna menza na desnom odnosno oltaru sv Terezije nije prekrivena pigmentnim

slojom i vidljivo je da izrađena od Korčulanskog kamena iz kamenoloma Vrnik. Lijevi oltar je u

boljem stanju iako mislim da su po svom nastanku istovremenici razlike u oštećenjima su rezultat

naknadnih sanacija koji su bili uglavnom zbog potresa i djelovanja soli. Tehnologija bojanja

kamena je zahtjevna i povezana je sa tehnologijom zidnog slikarstva. Uz pravi pristup,

omogiućavala je da se običan vapnenac marmorizira. Vrlo je važna i zahtjevna priprema podloge

koja se nanosi na kamenu plastiku kao prvi sloj.

Prvi sloj/podloga:

mramorno brašno, usitnjena opeka (oksidni pigment) i vapno. Opeku smo sami ručno usitnjavali

jer nam je trebala stara kupa koja ima zadovoljavajući sastav i bolje se ponaša kao podloga

/smanjuje pucanje i održava čvrstoću vapnenom kitu.

Ovakva podloga je vrlo tanka svega 2/3 mm te se nanosi samo na mjestima gdje je kamen imao

neravnine ili oštećenja nanos je deblji. Nanošenje ove vrlo fine podloge izvodilo se u više navrata

dok podloga ne postane savršeno glatka i time povoljna za slikanje mramora. Slojevito slaganje

je isto kao kod zidnog slikarstva prvo se radi podloga sa više mramornog brašna i manje vapna

svaki sljedeći premaz ima manje mramornog brašna i više vapna.

Drugi sloj/ slikani sloj:

vapna + pigment ( Kremer i Schmincke pigmenti)

Na takvu uglačanu podlogu koja ima i savršenu upojnost slijedi prvi pigmentni sloj ovisno o tipu

mramorizacije koji treba prikazati.Za vrijeme jedne od posljednjih sanacija inventara unutar crkve kameni oltari su zaštićeni lakom

što je dodatno stvorilo patinu koju vidimo kao žućkasti ton preko kamena.

Isti lak je prisutan i na drvenom namještaju, propovjedaonici i balaturu. Sondiranjem svih djelova

oltara primjetili smo da se lak otapa u alkoholu i mišljenja smo da se radi o šelaku, prirodnoj

smoli indijske smokve, a zanimljivo je da je korišten kao zaštita na svim podlogama. Izuzetno je

čvrst jer prodire u podlogu i veže se za materijal na koji se nanosi. Zbog osobine smole da tijekom

vremena potamni neki pigmenti su izrazito promjenili boju. Sonde na arhitravu i zabatu

pokazuju jedan svjetliji raniji ton od kasnijeg smeđeg tona što je logično jer su pigmentom

pokušali imitirati ružičasti kamen glavnog oltara.

Stoga je u provedbi restauratorskih radova cilj bio ponovno uspostaviti taj harmonični odnos

oslika bočnih prema mramoru glavnog oltara.

Fini žbukani sloj je izgubio vezivo što ima za posljedicu osipanje podloge i ljuskanje pigmentnog

sloja. Postupak sanacije započet je čišćenjem laka na mjestima gdje je to bilo moguće da bi se

proveo postupak desalinizacije. Nakon pet mjeseci uklonjena je pulpa i krenuli su radovi

rekonstrukcije slikanog sloja. Prvo smo radili rekonstrukciju same podloge nanoseći u slojevima

vrlo finu podlogu ili intonaco po sastavu( tučena opeka + mramorno brašno + vapno). Tim

postupkom smo izglačali i pripemili sve podloge za rekonstrukciju slikanog sloja i izvedbu

mramorizacije. Podloga je nanošena u više slojeva da se postigne njeno ravnanje i poroznost.

Pigment izmješan s vapnom također je nanošen u više slojeva. U dogovoru s konzervatorima,

zone predviđene za rekonstrukciju slikanog sloja slijedile su dojam glavnog oltara. Kao konačna

zaštita postavljen je vosak te uglačan do finalnog sjaja.

PDF izvještaja za preuzimanje:
Gospa od Karmena